Historia szkoły - Lata 1980-1990
www.historia-szkoly.malochwiej.pl
aaaaaaaaaaaaaaa
Strona szkoły  |   Protazy Wnorowski   |  Zjazd szkolny 2024  |  Kontakt  |  Monografia   |   Stronę odwiedziło: 288520 gości   |   Gości online:  3
brak obrazka

Lata 1980-1990

W roku szkolnym 1980/1981 roku zawiązał się Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły w Małochwieju Dużym przy Szkole Podstawowej, którego głównym celem była dobudowa drugiej części do istniejącego już budynku szkoły i kapitalny remont przedszkola, które mieściło się w starym (drewnianym) budynku szkoły. Głównym inicjatorem tych działań był Pan Stanisław Waręcki, który został przewodniczącym komitetu. Swoje postulaty komitet skierował do Dyrekcji Zbiorczej Szkoły Gminnej w Krasnymstawie, które następnie zostały przekazane do Kuratorium Oświaty i Wychowania Chełmie. Postulaty dotyczyły:

 • konieczności podwyższenia stopnia organizacyjnego szkoły, uzasadnionej trudnościami dojazdu dzieci do szkoły w Krasnymstawie
 • zwiększenia stopnia organizacji szkoły wskutek wzrastającej liczby dzieci, której przewidywana ilość w przypadku osiągnięcia przez szkołę klas I-VIII wynosiłaby 120 uczniów (wymagana dla szkoły 8-klasowej wynosiła 90)
 • możliwości wykorzystania istniejących fundamentów pod dalszą rozbudowę szkoły
 • deklarację Samorządu Wiejskiego o przekazaniu ok. 300 tys. zł (obecnie ok. 91 132 tys. zł) na rozbudowę szkoły
 • deklaracji sołtysa i komitetu o pracach czynowych i wkładu gotówkowego na ok. 150 tys. zł (obecnie ok. 45 565 tys. zł)

W związku z bezskutecznymi staraniami Dyrekcji Zbiorczej Szkoły Gminnej w Krasnymstawie o zapewnienie ewentualnego wykonawstwa robót remontowych i budowlanych, komitet zadeklarował, że wykonawstwo do rozbudowy szkoły zapewni we własnym zakresie (przez rzemieślnicze firmy prywatne). W przypadku pozytywnej decyzji o rozbudowie szkoły, w nowym budynku urządzone miało być przedszkole (oddział przedszkolny), a stary budynek po remoncie w całości miałby być przeznaczony na mieszkania dla nauczycieli. W kwietniu 1981 r. została opracowana opinia techniczna opisująca przydatność istniejących fundamentów pod dalszą rozbudowę. Wykonał ją Pan inż. Lechosław Ruder z Lublina. Opinia ta została wykonana na zlecenie Społecznego Komitetu Budowy Szkoły w Małochwieju. Opinia w swoich wnioskach wykazała możliwość posadowienia drugiej części budynku na istniejących fundamentach, wykonanych jeszcze w latach pięćdziesiątych podczas budowy pierwszej części. W piśmie z Kuratorium Oświaty i Wychowania w Chełmie z dnia 30 maja 1981 r. skierowanym do Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły została wyrażona zgoda na rozbudowę szkoły podpisana przez ówczesnego Kuratora Pana Michała Paterkowskiego. Od tego momentu rozpoczęły się już oficjalne działania związane z rozbudową szkoły.Rok szkolny 1981/1982 był ostatnim, kiedy to nasza szkoła funkcjonowała jako Punkt Filialny Zbiorczej Szkoły Gminnej w Krasnymstawie. W bieżącym roku w szkole pracowały cztery Panie: Berbeć Helena – jako kierownik filii i wychowawczyni najstarszej klasy IV, Bida Czesława – opiekująca się PCK, Mazurek Zofia opiekun „zuchów” i Sobczak Czesława, która opiekowała się SKO. 1 lutego 1982 roku wprowadzono Kartę Nauczyciela, w której zmieniono nazwę "Dzień Nauczyciela" na "Dzień Edukacji Narodowej" i ustalono, że co roku obchodzony on będzie 14 października. 13 grudnia 1981 r., kiedy to ogłoszono w kraju stan wojenny, zajęcia w szkole zostały zawieszone, a do szkoły dzieci powróciły dopiero 4 stycznia 1982 r. Zgodnie z dekretem o stanie wojennym, zakazywano wówczas urządzania imprez i większych zbiorowisk ludzi.Od roku szkolnego 1982/1983 szkoła nasza po 8 latach ponownie uzyskała status szkoły podstawowej. Funkcję kierowniczą nadal pełniła Pani Helena Berbeć, z tym, że od tego roku była już Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym. W szkole w klasach I-V uczyło się łącznie 58 uczniów. Grono pedagogiczne powiększyło się o dwie nowe nauczycielki: Panią Henrykę Głogowską (Laskowską) i Panią Alinę Wronkę.
We wrześniu, w związku z zajściami ulicznymi z dnia 31 sierpnia 1982 r. szkoła otrzymała telefonogram Ministra Oświaty i Wychowania, w którym zobowiązano wychowawców klas starszych do pogadanek z uczniami, mających na celu „uświadomienia im kategorycznego zakazu brania udziału dzieci w jakichkolwiek akcjach młodzieżowych organizowanych nielegalnie”.
W tym roku powstała w szkole nowa organizacja - Samorząd Uczniowski, której opiekunem była nowo zatrudniona nauczycielka Alina Wronka. Pierwszą przewodniczącą samorządu była Barbara Hałas, a w jego skład weszli jeszcze Dorota Lubaś – jako zastępca przewodniczącej, Beata Szumiło – jako sekretarz i Maciej Wodyński – jako skarbnik. Ponownie w szkole zaczęła działać organizacja harcerska, której opiekunem została Pani Henryka Głogowska (Laskowska). Harcerze tradycyjnie wyróżniali się dużą aktywnością, m.in. dbali o pomnik w Kolonii Zastawie, porządkowali teren szkoły, odchwaszczali klomby oraz porządkowali przystanek PKS. Podobne działania były w gestii drużyny zuchowej, której opiekunem była Pani Zofia Mazurek. Każdy zuch posadził drzewko lub krzew, a pod hasłem „Niszczymy szkodniki” zbierały stonki ziemniaczane. Choinka noworoczna odbyła się w tym roku 29 stycznia 1983 r. W marcu 1983 roku na walnym zebraniu mieszkańców Małochwieja, na którym obecny był Naczelnik Gminy Krasnystaw Pan Janusz Korczyński zapadły dosyć istotne decyzje w związku z rozbudową szkoły. Rozbudowa szkoły oparta miała być w 50% na pracach czynowych społeczeństwa a pozostałe środku miały pochodzić z Kuratorium. Mieszkańcy zatwierdzili opodatkowanie się na rzecz rozbudowy, a kwota tego opodatkowania miała wynosić tysiąc złotych od gospodarstwa. Zadeklarowano się również do odpracowania pięciu roboczodniówek na rzecz rozbudowy szkoły. Ustalono również, że środki znajdujące się na koncie Funduszu Rozwoju Wsi i Rolnictwa za lata 1981/1982 oraz za bieżący rok 1983 zostaną w całości przekazane na konto rozbudowy szkoły. Na potrzeby budowy zakupiono betoniarkę za kwotę 37 tys. zł (obecnie ok. 4 tys. 600 zł). W marcu odbyło się jeszcze jedno zebranie, na którym wybrano nowy 26 osobowy skład Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły, byli to: Berbeć Helena, Biskup Jan, Burdan Tadeusz, Czuba Jerzy, Drozdalski Czesław, Gruszecki Jan, Hałas Marian, Janowczyk Jan, Kamiński Stanisław, Kaniewski Franciszek, Korzeniowski Henryk, Kulczyński Henryk, Lipiński Janusz, Lubaś Wanda, Marczewski Jan, Marczewski Stanisław, Marucha Halina, Miszczak Jan, Sawa Stanisław, Sobstyl Mieczysław, Szostak Stanisław, Waręcki Jan, Waręcki Stanisław, Wiśniewski Stanisław, Wójcik Edward, Zięba Edward.
Następnie komitet wybrał spośród siebie zarząd w składzie:

 • Waręcki Stanisław - przewodniczący
 • Kulczyński Henryk - zastępca
 • Kamiński Stanisław - zastępca
 • Wójcik Edward - zastępca
 • Wiśniewski Stanisław - zastępca
 • Marczewski Jan - sekretarz
 • Czuba Jerzy - sekretarz
 • Lubaś Wanda - skarbnik
 • Korzeniowski Henryk - członek zarządu
 • Burdan Tadeusz - członek zarządu

Szkolne Święto Sportu było w tym roku połączone z obchodami Międzynarodowego Dnia Dziecka i odbyło się 11 czerwca 1983r. W ostatnich dniach roku szkolnego 1982/1983 roku odbyła się dwudniowa wycieczka do Warszawy.W roku szkolnym 1983/1984 grono pedagogiczne powiększyło się o kolejne 2 osoby: Panią Hannę Gruszecką (Berbeć) i Pana Andrzeja Dunię. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego nadal była Pani Alina Wronka, natomiast skład uczniowski wyglądał następująco: przewodnicząca: Lubaś Dorota, zastępca - Barbara Hałas, sekretarz - Marczewska Elżbieta, skarbnik - Beata Szumiło. Klasy V i VI były połączone ze względu na małą liczbę dzieci, a wychowawczynią tej łączonej klasy była Pani Henryka Laskowska. Nowym nauczycielom zostały przydzielone dodatkowe funkcje, i tak Pani Hanna Gruszecka (Berbeć) została opiekunem szkolnej biblioteki a Pan Andrzej Dunia pełnił obowiązki technika bezpieczeństwa higieny pracy i ochrony p/poż., jak również był odpowiedzialny za przygotowanie uczniów do egzaminu na kartę rowerową. Przygotowanie takie wprowadzono w bieżącym roku szkolnym, a dokładnie od 1 marca 1984r. W 1984 roku został wykonany remont drewnianego budynku szkoły, w tym wymiana pokrycia dachowego. W marcu szkoła zwróciła się o wykonanie elementów „zielonej sali” do Zespołu Szkół Zawodowych w Szczebrzeszynie. W tym roku wprowadzono praktyki uczniowskie w klasach szóstych jako rozszerzenie przedmiotu praca-technika. Do ZHP należało 28 uczniów, a ich działania to m.in. dbanie o estetyczny wygląd terenu szkoły, własnoręczne wykonanie wieńców i złożenie ich na grobach żołnierzy na cmentarzu w Krasnymstawie, zbiórka pieniędzy na pomnik Matki Polki w kwocie 2 800 zł (obecnie ok. 250 zł). Zuchy w ilości 19 uczniów podzielone były na 3 zastępy: „Jagódki” (7 dziewcząt), „Pancerni” (6 chłopców) i "Partyzanci” (6 chłopców). Wspólnie z harcerzami zorganizowali wieczorek dla nauczycieli, święto pieczonego ziemniaka, dokarmiali ptaki, dziewczęta zaś opiekowały się przystankiem PKS, utrzymując go należytym porządku. W tym roku nawiązano kontakt z „Klubem Małego Małochwieja” w celu organizacji wyjść do kina. Organizacja PCK, której opiekunem była Pani Czesława Bida prowadziła akcję „Dla każdego ucznia szklanka gorącego mleka”. Po I semestrze na urlop wychowawczy odeszła Pani Henryka Laskowska, a w jej zastępstwie opiekunem organizacji harcerskiej został Pan Andrzej Dunia. W tym roku uczniowie uczestniczyli w dwudniowej wycieczce do Warszawy. Uczniowie kończący klasę VI przechodzili do szkół 8-klasowych w Surhowie lub Krasnymstawie, gdzie mieli możliwość ukończenia szkoły podstawowej.W roku szkolnym 1984/1985 wprowadzono 6-dniowe dni pracy, z tym, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze realizowane były w ciągu 5 dni, a w soboty miały odbywać się wszelkie zajęcia rekreacyjno-sportowe, wycieczki, zajęcia pozalekcyjne itp. Od 1 września zniesiono stanowiska Gminnych Dyrektorów Szkół, wprowadzając Gminne Inspektoraty Oświaty i Wychowania, które podległe były Naczelnikowi Gminy. Inspektorem Oświaty i Wychowania Gminy Krasnystaw został Pan Jan Siemczyk W tym roku pracę rozpoczęło dwóch nowych nauczycieli: Pani Dorota Mojska (Bąk) i Pan Andrzej Cabanek. Najstarszą klasą w obecnej organizacji szkoły była klasa VI, a jej wychowawcą w bieżącym roku był Andrzej Dunia. Samorządem Uczniowskim kierował Maciej Wodyński, jego zastępcą był Grzegorz Jóźwiak, sekretarzem - Elżbieta Marczewska a skarbnikiem - Beata Szumiło. Samorządem opiekowały się panie Alina Wronka i Dorota Mojska. Grupą 31 harcerzy podzielonych na 4 zastępy kierowali Panowie Andrzej Cabanek i Andrzej Dunia. Szkoła, wzorem lat ubiegłych, mieściła się w dwóch budynkach. W budynku murowanym były 3 sale lekcyjne, podobnie 3 sale były również w wyremontowanym budynku drewnianym, a oprócz sal lekcyjnych mieściło się tam mieszkanie służbowe dla jednej rodziny nauczycielskiej. Do szkoły uczęszczało 97 uczniów. Nauka w klasach I-VI odbywała się na jedną zmianę, natomiast od godz. 11.00 zajęcia rozpoczynały dzieci z oddziału przedszkolnego. Klasy w tym roku szkolnym wyposażono w nowy sprzęt uczniowski (nowoczesne stoliki i krzesełka), a także zamówiono trzy komplety meblościanek w Wojewódzkiej Pracowni Dydaktyczno-Technicznej w Krasnymstawie. 12 października wszyscy nauczyciele naszej szkoły zostali zaproszeni na miejsko-gminną akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która odbyła się w sali Spółdzielni Mieszkaniowej w Krasnymstawie. Podczas tej uroczystości Pani Helena Berbeć została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. Szkolne zaś obchody DEN odbyły się 15 października i miały charakter "dnia samorządności". W tym dniu lekcje prowadzone były przez uczniów klas starszych, a po skończonych lekcjach odbyła się uroczysta akademia. W trakcie roku w grudniu 1984 roku na urlop macierzyński odeszła Pani Hanna Berbeć a Pani Alina Wronka na urlop zdrowotny, zastąpiły je Panie Teresa Berbeć i Zofia Wójcik. W bieżącym roku w szkole powstało kółko taneczne, które w ramach zajęć pozalekcyjnych było prowadzone przez Pana Andrzeja Dunię. Już w pierwszym roku swojej działalności, jego członkowie zaprezentowali się podczas choinki szkolnej, która w tym roku odbyła się 26 stycznia i zorganizowana została przez Komitet Rodzicielski w Gminnym Ośrodku Kultury w Małochwieju Małym. Tradycyjnie w trakcie zabawy choinkowej odbyło się wiele występów artystycznych przygotowanych przez uczniów, a wszyscy doskonale bawili się przy muzyce kapeli. Po wizycie Św. Mikołaja, który wręczył wszystkim dzieciom prezenty, wyświetlane były kolorowe filmy dla dzieci. W trakcie ferii zimowych 19 harcerzy z naszej szkoły należących do kółka tanecznego przebywało na zimowisku w Kaliszu, gdzie podczas wypoczynku powiększali swoje umiejętności taneczne. W celu pozyskania narzędzi i materiałów potrzebnych do zajęć praktyczno-technicznych szkoła nawiązała współpracę z Pracownią Dydaktyczno-Techniczną w Krasnymstawie. W ciągu roku odbyły się dwie wycieczki: 25.05.1985r. – Sandomierz (klasa IV) i 18.05.1985r. – Czarnolas- Zwoleń - Nałęczów (klasa V). Uczniowie, którzy nie uczestniczyli w wycieczce do Sandomierza, wzięli udział w "Święcie sportu szkolnego". Następnego dnia (26.05.1985r.) w szkole odbyło się "Święto Ludowe" w którym nasi uczniowie wzięli czynny udział, klasy starsze przygotowały montaż słowno-muzyczny, członkowie kółka tanecznego pod opieką Pana Andrzeja Duni zaprezentowały się przed władzami województwa, gminy oraz miejscową publicznością prezentując na scenie tańce ludowe. W okresie letnim uczniowie należący do ZHP brali udział w obozach i koloniach w Górecku i Pieczarkach. W ciągu roku cyklicznie odbywały się zbiórki makulatury. W 1984 roku w naszym kraju powstał Krajowy Komitet Narodowego Czynu Pomocy Szkole, który „koncentrował się na inspirowaniu i organizowaniu społecznej aktywności dla poprawy bazy lokalowej i doposażania szkolnictwa. W latach 1984 - 1989 działało blisko 8 tysięcy lokalnych społecznych komitetów, których celem była budowa lub rozbudowa obiektów oświatowych” (Źródło: www.ksps.pl/historia).
W naszej szkole działał właśnie jeden z takich komitetów i w bieżącym roku szkolnym, na ten cel zebrano dobrowolne kwoty pieniężne od dzieci, rodziców, nauczycieli w wysokości 22 250 zł (obecnie ponad 1700 zł).
Rok szkolny zakończył się w dniu 29 czerwca, podczas którego pożegnano uczniów klasy VI, którzy ze względu na 6-klasowy stopień organizacji naszej szkoły, od przyszłego roku kontynuowali naukę (w większości) w Szkole Podstawowej nr 5 w Krasnymstawie. Byli to: Herbut Radosław, Jaskółecki Dariusz, Marczewska Elżbieta, Marczewski Zbigniew, Panas Mariola, Stryła Katarzyna, Szumiło Beata i Zięba Agnieszka.W roku szkolnym 1985/1986, dzięki staraniom dyrektora szkoły - Pani Heleny Berbeć, Inspektora Oświaty i Wychowania, Rady Sołeckiej, Społecznego Komitetu oraz wszystkich nauczycieli, w naszej szkole nastąpiła kolejna reorganizacja, która tym razem polegała na kolejnym zwiększeniu stopnia organizacji. Orzeczenie takie, na podstawie zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania w sprawie sieci i organizacji szkół podstawowych wydał Inspektor Oświaty i Wychowania w Krasnymstawie Pan Jan Siemczyk. Wskutek tego obecna klasa VI, której wychowawcą była Pani Henryka Laskowska, w przyszłym roku szkolnym rozpoczęła naukę w klasie VII, ale już w naszej szkole, a nie jak dotychczas w szkołach w Surhowie lub Krasnymstawie. Grono pedagogiczne w październiku opuścił Pan Andrzej Dunia, który został powołany do zasadniczej służby wojskowej, a pracę po przerwanym urlopie wychowawczym wznowiła Pani Henryka Laskowska. Samorządem uczniowskim opiekowały się Panie: Alina Wronka i Dorota Mojska, a w skład jego weszli: Grzegorz Jóźwiak – przewodniczący, Marta Dziedzic – zastępca, Maciej Wodyński – sekretarz i Anna Sobczak – skarbnik. Samorząd do swojej corocznej działalności dołączył pomoc ludziom samotnym i chorym. Do drużyny harcerskiej należało 34 uczniów (3 zastępy) a zuchy składały się z 3 „szóstek”, których przybocznymi były Marta Dziedzic i Krystyna Biskup. W tym roku szkoła przepracowała 10 sobót (jedna w miesiącu), pracując w wariancie „A”. Od 6 listopada, w miejsce istniejącego wcześniej kółka tanecznego, zaczęło funkcjonować kółko artystyczne, którego opiekunem była Pani Dorota Mojska. W trakcie roku uczniowie brali udział w wielu konkursach, m.in. Eliminacje Gminne Konkursu Wiedzy o Ruchu Drogowym, Turniej Pożarniczy, Konkurs Plastyczny, Konkurs Wiedzy o Krasnymstawie. W gminnym etapie konkursu wiedzy o ruchu drogowym nasi uczniowie zajęli I miejsce, po czym wzięli udział w eliminacjach wojewódzkich, gdzie zajęli VI miejsce. Opiekunem uczniów w tym konkursie był Pan Andrzej Dunia. W bieżącym roku przewodniczącym Komitetu Rodzicielskiego był Pan Jan Chwaszcz, zastępcą - Pan Stanisław Waręcki, sekretarzem - Pan Jan Marczewski i skarbnikiem - Pani Wanda Lubaś. Na budowę „zielonej sali” gimnastycznej przy szkole Gmina Krasnystaw przekazała 60 tys. zł (obecnie ok. 4 600 zł), natomiast Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły na jednym ze swoich zebrań uchwalił, aby na jej wyposażenie przekazać dodatkowo kwotę 100 tys. zł (obecnie ok. 7 800 zł). Tym sposobem w nasza szkoła jako pierwsza na terenie naszej gminy, posiadała "zieloną salę" do ćwiczeń gimnastycznych. Z końcem roku szkolnego pomalowano budynek murowany, otrzymano również zamówione w roku ubiegłym meblościanki. Przez cały czas trwały prace nad ukończeniem dokumentacji technicznej dotyczącej rozbudowy szkoły.W roku szkolnym 1986/1987 skład nauczycieli w naszej szkole powiększył się o trzy nowe osoby. Pracę od września rozpoczęli: Pani Zofia Wójcik i Panowie: Stefan Mądry i Wiesław Bojarczuk. W związku ze zwiększeniem stopnia organizacji szkoły w tym roku mieliśmy klasę VII, której wychowawcą była Pani Henryka Laskowska. Na przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego w bieżącym roku wybrana została Marta Dziedzic, zastępcą była Dorota Wodyńska, sekretarzem Krystyna Biskup a skarbnikiem Maciej Wodyński. W tym roku powstały też sekcje działające przy samorządzie, były to: sekcja naukowa – przewodniczący Cezary Lubaś, sekcja dekoracyjna – przewodnicząca Renata Marucha, sekcja rozrywki i imprez – przewodniczący Grzegorz Jóźwiak i sekcja gospodarcza, której przewodniczącym był Piotr Kaniewski. Opiekunami Samorządu Uczniowskiego byli Pani Dorota Mojska i Pan Wiesław Bojarczuk. Organizacja harcerska, której opiekunami byli Pani Henryka Laskowska i Pan Andrzej Cabanek, zrzeszała 57 uczniów, w tym 20 harcerek w dwóch zastępach ("Wesołe Nutki" i "Wędrowniczki") i 37 harcerzy w trzech zastępach ("Kolumbowie", "Pancerni" i "Orły"). Trzech harcerzy z zastępu "Pancerni": Cezary Lubaś, Jacek Misztal i Krzysztof Marczewski wyjechało na obóz szkoleniowo-wypoczynkowy do Myślenic. Zuchami natomiast opiekowała się Pani Zofia Mazurek, a byli oni podzieleni na 3 „szóstki”: "Gwiazdki", "Promyki" i "Księżyce". Przyboczną zuchów była Magdalena Marczewska. W bieżącym roku w szkole uczyło się 126 uczniów, w tym 19 w oddziale przedszkolnym. W ostatnich dniach października uczniowie klas IV-VII wyjeżdżali na zbiórkę jabłek do Żółowa. W szkole prowadzone były zajęcia sportowe w ramach SKS-u, których wynikiem były sukcesy sportowe uczniów, m.in. I miejsce w gminnych biegach przełajowych, udział uczennicy klasy IV Grażyny Wodyńskiej w finale turnieju szachowego. Choinka noworoczna odbyła się tradycyjnie w pierwszą sobotę ferii zimowych, czyli 31 stycznia 1987 r. W bieżącym roku nasza szkoła brała udział w przeglądzie form artystycznych szkół podstawowych gminy Krasnystaw. Zespół artystyczny przygotowany przez Panią Teresę Berbeć wraz z zuchami zajęły w nim III miejsce otrzymując dyplom oraz nagrodę pieniężną w wysokości 6 tys. zł (obecnie ok. 460 zł), które przeznaczono na zakup nowych strojów dla zespołu. W pierwszym półroczu w ramach praktyk uczniowskich w klasie VI realizowano profil technologiczny - tkactwo w II półroczu profil gastronomiczny. Opiekę lekarską w naszej szkole sprawowała lek. Pani Zofia Warda. W maju uczniowie uczestniczyli w wycieczce do Lublina, gdzie zwiedzili Dworek Kościuszki, Ogród Botaniczny UMCS i Skansen Wsi Lubelskiej. Opiekunami na wycieczce byli Pani Teresa Berbeć i Pan Wiesław Bojarczuk. 1 czerwca w szkole zorganizowany był Dzień Dziecka połączony ze Świętem Sportu Szkolnego, w trakcie którego odbyło się wiele konkurencji sportowych tj. wyścigi w workach, z kartoflem, z piłkami, rozgrywki w "ringo", w "dwa ognie", biegi na czas, skoki w dal z miejsca i z rozbiegu oraz wiele innych. W czerwcu 1987 roku została ukończona dokumentacja techniczna na rozbudowę i modernizację szkoły, którą na zlecenie Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły wykonała Spółdzielnia Pracy w Chełmie. Zakończenie roku szkolnego 1986/1987 odbyło się 26 czerwca, podczas którego pożegnano Panią Czesławę Bidę, która po 32 latach pracy pedagogicznej odeszła na emeryturę. Na uroczystości obecna była z-ca inspektora Pani Emilia Fyk oraz prezes ZNP Pani Anna Bracha.Rok szkolny 1987/1988 przyniósł ze sobą kolejne zmiany kadrowe. Do grona pedagogicznego dołączyli: Panie: Danuta Berbeć i Krystyna Tomaszewska oraz po powrocie ze służby wojskowej Pan Andrzej Dunia, który został wychowawcą, pierwszej po reorganizacji szkoły, klasy VIII. W tym roku powołano do życia Samorząd Uczniowski uczniów klas I-III pod nazwa „Skrzaty”, którego opiekunem została Pani Dorota Mojska-Bąk. Do szkoły uczęszczało 131 uczniów. Opiekunem SU reprezentującego klasy starsze była Pani Teresa Berbeć, a przewodniczącą Katarzyna Burdan. Bieżący rok szkolny był pierwszym, w którym swoją działalność rozpoczęło Koło Ligi Ochrony Przyrody. Jej opiekunem został Pan Wiesław Bojarczuk. Działalność koła skupiała się m.in. na budowie karmników i budek lęgowych dla ptaków, zimowej akcji dokarmiania zwierząt i ptaków, organizacji dni lasu, zadrzewień oraz ochrony środowiska naturalnego. Lekcje odbywały się w dwóch budynkach szkoły. W budynku drewnianym na I zmianę uczęszczały klasy IV, VI i VII a na II zmianę kl. I i III.W budynku murowanym na I zmianę uczęszczały klasy V i VIII na I piętrze oraz kl. II na parterze. Oddział przedszkolny miał zajęcia na II zmianę po skończonych lekcjach przez klasę II. Ten rok przyniósł sukcesy naszych uczniów w różnorodnych konkursach. Uczeń Tomasz Burdan przygotowany przez Pana Wiesława Bojarczuka zakwalifikował się do olimpiady wojewódzkiej z chemii, Agata Marczewska ucz. kl. V, przygotowana przez Panią Teresę Berbeć, zakwalifikowała się do konkursu rejonowego w konkursie recytatorskim, Marta Dziedzic ucz. kl. VIII, prowadzona pod kierunkiem Pani Czesławy Sobczak, zajęła I miejsce w konkursie plastycznym „Jestem zdrów gdyż..." zorganizowanym przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Chełmie. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszyscy nauczyciele zostali zaproszeni na uroczysta akademię do Gminnego Ośrodka Kultury w Siennicy Nadolnej. W związku z powrotem do pracy Pana Andrzeja Duni, wznowione zostały zajęcie taneczne, prowadzone były również pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne, kółko techniczne, prowadzone przez Panią Zofię Wójcik, podczas których uczniowie wykonywali robótki dziewiarskie. Opiekę lekarską w tym roku w naszej szkole sprawowała Pani Elżbieta Janeczko, a pielęgniarską Pani Maria Bojarska. 25 kwietnia 1988 r. odbył się w naszej szkole koncert muzyczny znanego i zasłużonego śpiewaka Ryszarda Gruszczyńskiego. Dzień Dziecka przebiegł pod znakiem sportu, podczas którego uczniowie brali udział w wielu konkurencjach sportowych w poszczególnych grupach wiekowych. Odbył się też koncert śpiewaczki Teatru Muzycznego w Lublinie - Pani Ewy Tabaczyńskiej. Rodzice poprzez dobrowolne wpłaty na fundusz komitetu rodzicielskiego zorganizowali: akcję dożywiania dzieci pod hasłem "Szklanka mleka dla każdego dziecka", choinkę noworoczną, Dzień Dziecka, ufundowali nagrody książkowe dla wyróżniających się w nauce uczniów kl. IV-VIII, ufundowali wycieczkę krajoznawczo-turystyczną do Suśca, angażowali się do prac na rzecz szkoły. Udział rodziców w pracach na rzecz szkoły wyniosła w tym roku szkolnym około 28 200 zł (obecnie ok. 1 900 zł). W gminnym przeglądzie dorobku kulturalnego szkół podstawowych nasz zespół taneczny, podobnie jak w roku ubiegłym, zajął III miejsce otrzymując tym razem nagrodę pieniężną w wysokości 15 tys. zł (obecnie ok. 980 zł). W bieżącym roku szkoła w dalszym ciągu pracowała z jednym 6-dniowym tygodniem pracy w miesiącu. Już w czasie wakacji uczniowie wzięli udział w wycieczce do Suśca, na której opiekunkami były Panie Zofia Wójcik i Teresa Berbeć.W roku szkolnym 1988/1989 ze szkoły odeszła Pani Krystyna Tomaszewska, pracująca w naszej szkole tylko w roku ubiegłym. Doszły zaś dwie nowe Panie: Maria Filipczuk i Barbara Błazucka, która została opiekunem organizacji szkolnej PCK. Do szkoły w bieżącym roku uczęszczało 133 uczniów. W szkole działał od tego roku Klub „Wiewiórki” propagujący wśród uczniów dbanie o czystość zębów, opiekunem tej organizacji była Pani Danuta Berbeć. Przewodniczącym SU był Andrzej Chomik, a opiekunem, podobnie jak w roku poprzednim Pani Teresa Berbeć, która w tym roku była również wychowawcą najstarszej w szkole – klasy VIII. Ze względu na trudności kadrowe, bazowe i brak warunków do prowadzenia praktyk uczniowskich w klasie VI, Rapa pedagogiczna zdecydowała o ich zawieszeniu. Od dnia 1 stycznia 1989 roku obowiązywał Kodeks Ucznia. W bieżącym roku szkolnym uczniowie osiągali sukcesy w konkursach przedmiotowych kwalifikując się do etapów wojewódzkich. Byli to: Renata Marucha - konkurs polonistyczny, Dorota Wodyńska i Cezary Lubaś - konkurs geograficzny, Kaniewski Piotr i Cezary Lubaś - konkurs chemiczny. Ci uczniowie na zakończenie roku szkolnego otrzymali świadectwa z wyróżnieniem, nagrody książkowe i srebrne tarcze. Nasi uczniowie osiągnęli również sukces w eliminacjach gminnych konkursu wiedzy o ruchu drogowym, w którym zajęli I miejsce. W klasyfikacji indywidualnej I miejsce zajął również uczeń naszej szkoły Cezary Lubaś, otrzymując w nagrodę radioodbiornik. W szkole w bieżącym roku pod kierunkiem Panów Andrzeja Cabanka i Andrzeja Duni, działały dwie drużyny harcerskie: 38 dh "Zawisza" im. Aleksandra Zawadzkiego i 59 dh "Kusy" im. Janusza Kusocińskiego. Łącznie do ZHP należało 67 harcerzy i harcerek. Dużym osiągnięciem harcerzy był udział w "Biegach przełajowych o złoty Liść Jesieni" na szczeblu ogólnopolskim oraz zajęcie IV miejsca w turnieju tenisa stołowego. Zuchy zrzeszały 24 uczniów w 4 "szóstkach". Raz w miesiącu wybrana "szóstka" porządkowała przystanek PKS. Na kółko taneczne uczęszczało w sumie 37 uczniów. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach wiekowych: młodszej (kl. V-VI) pod nazwą "Skierka" i starszej (kl. VII-VIII) pod nazwą "Korowód". Celem tych zajęć była nauka tańców z naszego regionu i tańców narodowych oraz ich propagowanie wśród uczniów naszej szkoły i miejscowości. Młodzież pod opieką swoich wychowawców organizowała tzw. "prace czynowe" na rzecz szkoły. W I semestrze czynnie uczestniczyli w pracach przy rozładunku cegły przywożonej przez rodziców na rozbudowę szkoły. Rodzice podobnie jak w roku ubiegłym za wpłaty na fundusz komitetu rodzicielskiego zorganizowali akcję dożywiania dzieci pod hasłem "Szklanka mleka dla każdego dziecka", choinkę noworoczną, angażowali się w prace społeczne na rzecz szkoły. Przy szkole pod nadzorem Rady Sołeckiej i z jej funduszu wybudowano studnię głębinową, której koszt przekroczył 700 tys. zł (obecnie ok. 3 tys. zł), a za pieniądze uzyskane również z Rady Sołeckiej zakupywali i zwozili wspomnianą cegłę na rozbudowę szkoły. Rada Sołecka przekazała również kwotę 120 tys. zł (obecnie ok. 600 zł) na malowanie pomieszczeń budynku starej szkoły. W tym roku szkoła nasza została wytypowana do prowadzenia praktyk pedagogicznych dla słuchaczy Studium Pedagogicznego w Chełmie. Od bieżącego roku szkolnego prowadzone już były bardziej zaawansowane prace przy rozbudowie szkoły. Wszystkie działania mieszkańców były dokumentowane w specjalnym Rejestrze Czynów Społecznych dotyczących rozbudowy szkoły, który zawierał datę, rodzaj pracy, użyty sprzęt własny i liczbę przepracowanych dni roboczych. Prace, które wykonywali mieszkańcy to głównie transport klinkieru, wody, cementu, wszelkie ręczne rozładunki, cementowanie, budowa studni głębinowej, pomoc dla murarzy i tynkarzy. Używane sprzęty własne mieszkańców to głównie ciągniki (C-330 i C360). Uczniowie z wychowawcami wykonywali głównie prace porządkowe na terenie szkoły. Okresowe sprawozdania z zakresu wykonania prac czynowych były przekazywane przez dyrektora szkoły do Inspektoratu Oświaty i Wychowania w Krasnymstawie, będącego oddziałem Kuratorium w Chełmie. Przykładowe wpłaty pieniężne i wartość prac czynowych (w zł) z okresu 01.01.1989 do 30.06.1989r. wynosiły: wpłaty środków pieniężnych od rodziców – 100 tys. zł (obecnie ok. 3 300 zł); od Rady Sołeckiej – 300 tys. zł (obecnie ok. 10 tys. zł); świadczenie z tytułu pracy: od młodzieży i nauczycieli – 165 tys. zł (obecnie ok. 5 400 zł); od rodziców – 300 tys. zł (obecnie ok. 10 tys. zł).
W roku szkolnym 1989/1990 ilość pracujących nauczycieli się nie zmieniła, choć zmiany kadrowe zaszły. Trzy osoby odeszły i taka sama ilość podjęła pracę w naszej szkole. Ubyły Panie: Danuta Berbeć i Dorota Mojska-Bąk oraz Pan Andrzej Dunia. Do grona zaś dołączyły Panie: Marzena Krzak (Sokół), Marta Mazurek i Hanna Berbeć (po 4-letniej przerwie). Do szkoły uczęszczało 131 uczniów. Wychowawca klasy VIII był Pan Andrzej Cabanek. Przewodniczącą SU została Anna Sobczak. W tym roku zdecydowano, że w bieżącym roku szkolnym obowiązywać będzie 5-dniowy tydzień pracy. Choinka noworoczna odbyła się tradycyjnie w pierwszą sobotę ferii zimowych – 27 stycznia 1990 roku. Opiekunami ZHP byli: Pani Marta Mazurek i Pan Andrzej Cabanek. Opiekę lekarską w szkole sprawowała Pani E. Wolska, natomiast pielęgniarską Pani Maria Bojarska. W październiku uczniowie klas IV-VIII wzięli udział w wycieczce do Łańcuta. W bieżącym roku szkolnym po raz pierwszy został zorganizowany konkurs na „najlepszego skoczka”, którego zwycięzcą zostawał uczeń, który na zakończenie roku najbardziej poprawił swoją średnią ocen w stosunku do średniej uzyskanej po pierwszym semestrze.
Wstecz   |   Dalej 

Małochwiej Duży 2013
© Wszelkie prawa zastrzeżone | Autor: Andrzej Jasionowski
Strona należy do domeny malochwiej.pl