Historia szkoły - Lata 1990-2000
www.historia-szkoly.malochwiej.pl
aaaaaaaaaaaaaaa
Strona szkoły  |   Protazy Wnorowski   |  Zjazd szkolny 2024  |  Kontakt  |  Monografia   |   Stronę odwiedziło: 261895 gości   |   Gości online:  2
brak obrazka

Lata 1990 - 2000

W roku szkolnym 1990/1991, w związku z przemianami ustrojowymi w naszym kraju, do szkół powróciła religia. W instrukcji przekazanej do szkół, Ministerstwo Oświaty prosiło o zapewnienie pobierania nauki religii w szkole, która miała na celu ustanowienie nowych postaw młodzieży. Od 1991 roku dotychczasowa 4-stopniowa skala ocen została poszerzona, dodano ocenę "niedostateczną" (1) i ocenę "celującą" (6). Tradycyjna "dwója" stała się od tej chwili oceną pozytywną i została przemianowana na "mierną". Uczniowie uczyli się w dwóch budynkach, starej drewnianej szkole i w jednej części budynku murowanego. W bieżącym roku szkolnym nasi uczniowie kwalifikowali się do etapów wojewódzkich konkursów przedmiotowych: geograficznego, matematycznego i chemicznego. Laureatem konkursu chemicznego została uczennica klasy VII Magdalena Kaniewska, przygotowana przez Pana Wiesława Bojarczuka, który za osiągnięty sukces otrzymał pisemne podziękowanie v-ce Kuratora Pana Jerzego Masłowskiego. Jedna z uczennic, przygotowana przez Panią Teresę Berbeć, zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego konkursu recytatorskiego. W bieżącym roku odbyła się 1-dniowa wycieczka do Lublina, 3-dniowy biwak w Zwierzyńcu i 5-dniowa wycieczka do Zakopanego, której organizatorami były Panie: Teresa Berbeć, Zofia Wójcik, Henryka Laskowska oraz Pan Andrzej Cabanek. Dzięki dobrowolnym wpłatom rodziców na fundusz Komitetu Rodzicielskiego zakupiono do szkoły magnetowid, zorganizowano dożywianie dzieci, choinkę noworoczną, Dzień Dziecka, pożegnanie uczniów klasy VIII. Rodzice angażowali się również do prac czynowych na rzecz szkoły, czego efektem było dostosowanie byłego pomieszczenia klubu w budynku mleczarni na salę gimnastyczną. Środki na wyposażenie sali w sprzęt sportowy uzyskano z Rady Sołeckiej Małochwieja Dużego i Małego oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania w Chełmie / Delegatury w Krasnymstawie. W maju 1991 roku uroczystość Pierwszej Komunii Świętej odbyła się po raz pierwszy w nowej Kaplicy pw. Św. Maksymiliana Kolbego w Małochwieju Dużym.Przed rozpoczęciem roku szkolnego 1991/1992, w związku z rezygnacją z funkcji dyrektora Pani Heleny Berbeć, ogłoszono konkurs, w wyniku którego na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym został powołany Pan Wiesław Bojarczuk. Dyrektor już od początku swojej kadencji nawiązał ścisłą współpracę z samorządem terytorialnym i rodzicami, podejmując działania mające na celu jak najszybsze sfinalizowanie rozbudowy szkoły. W październiku uczniowie wzięli udział w wycieczce do Kozłówki zorganizowanej przez Panie: Teresę Berbeć i Hannę Berbeć, natomiast w listopadzie w wycieczce do Częstochowy zorganizowanej przez Panią Grażynę Brachę. W I semestrze bieżącego roku szkolnego, dzięki pomocy finansowej Urzędu Gminy w Krasnymstawie, rozpoczęto rozbudowę szkoły wykonując stan zerowy części podpiwniczonej nowego skrzydła. W zakres robót weszły roboty ziemne, ławy fundamentowe, ściany piwnic i strop nad piwnicami. Prace te wykonane były przez Zakład Remontowo-Budowlany przy ZOZ w Krasnymstawie. W bieżącym roku szkolnym doprowadzono do szkoły gaz ziemny oraz zmodernizowano linię telefoniczną. W grudniu, pożyczając od SKO kwotę 300 tys. zł (obecnie ok. 240 zł), rozpoczęła działalność Spółdzielnia Uczniowska "Sklepik". Zaciągnięty dług został w bardzo krótkim czasie zwrócony ze względu na wysoki obrót w początkach działalności spółdzielni, której zysk na koniec bieżącego roku szkolnego wyniósł 4 mln 156 tys. zł (obecnie ok. 1 653 zł).
Wiosną uczniowie brali udział w eliminacjach wojewódzkich Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego zajmując V miejsce. W bieżącym roku dobrze układała się współpraca z rodzicami. Dzięki wpłatom na Komitet Rodzicielski zakupiono kolorowy telewizor oraz dofinansowano zakup stołu do tenisa. Wspólnie z rodzicami zorganizowano choinkę szkolną, Dzień Dziecka oraz uroczyste pożegnanie kl. VIII. Rodzice brali też udział w pracach wykonywanych na rzecz szkoły (malowanie podłóg, okien, rozładunek pustaków itp.). W miesiącach letnich odbyła się wycieczka do Krasnobrodu zorganizowana przez Panią Grażynę Brachę. Uczennica klasy VII Krystyna Drozdalska, przygotowana przez Panią Zofię Wójcik, zakwalifikowała się do eliminacji wojewódzkich konkursu geograficznego.Z dniem 1 września roku szkolnego 1992/1993 naszej szkole podporządkowane zostały Szkoły Filialne w Latyczowie (kierownik Pani Ela Bereza) i w Łanach (kierownik Pani Halina Żebrowska). We wrześniu odbyła się wycieczka do Czarnolasu, Zwolenia i Kazimierza Dolnego. W styczniu wszyscy uczniowie przyłączyli się do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zbierając na ten szczytny cel kwotę 865 tys. zł (obecnie ok. 344 zł). W bieżącym roku, dzięki zaangażowaniu się Wójta Gminy Krasnystaw, radnych z terenu Małochwieja Dużego, przedstawicieli Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły i Komitetu Rodzicielskiego nastąpił duży postęp w budowie nowej części szkoły. Oprócz prac związanych z rozbudową szkoły, prowadzono również prace związane z utworzeniem boiska do piłki nożnej na terenie dotychczasowych działek szkolnych, wycięto i sprzątnięto drzewa, które zagrażały budynkowi szkolnemu, wykopano słupki do piłki siatkowej oraz zaadoptowano teren przed szkołą na boisko do piłki ręcznej. Od stycznia 1993 roku nasi uczniowie uzyskali możliwość nauki języka angielskiego systemem kursowym. Były to płatne zajęcia dla chętnych uczniów, prowadzone przez szkołę języków obcych, która wynajmowała na ten cel jedną z sal lekcyjnych. W lutym rozpoczęto wydawanie gazetki szkolnej "Kleks" (do końca roku szkolnego wydano 6 numerów), a uzyskane z jej sprzedaży środki w wysokości 290 tys. zł (obecnie ok. 115 zł) zostały przeznaczone na nagrody dla uczniów za pracę w samorządzie. Zysk z działalności Spółdzielni Uczniowskiej "Sklepik" w bieżącym roku skolnym osiągnął kwotę 9 mln 696 tys. zł (obecnie ok. 3 857 zł). Spółdzielnia swój zysk przeznaczała na bieżące potrzeby szkoły, z których najważniejsze to: dofinansowanie zakupu komputera IBM z drukarką, dofinansowanie wycieczki do Warszawy, zakup lektur do biblioteki. W bieżącym roku uczniowie naszej szkoły osiągali sukcesy w konkursach przedmiotowych. Uczennica klasy VIII Krystyna Drozdalska zakwalifikowała się do etapu rejonowego konkursu matematycznego (opiekun Wiesław Bojarczuk), natomiast w konkursie z języka polskiego (opiekun Teresa Berbeć) zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego, uzyskując zwolnienie z egzaminu języka polskiego do dowolnej szkoły średniej. Uczennica klasy VII Małgorzata Koryło, została laureatem konkursu przedmiotowego z geografii (opiekun Zofia Wójcik) uzyskując wstęp wolny do dowolnie wybranej szkoły średniej. Sukces osiągnęli też nasi uczniowie, przygotowani przez Pana Andrzeja Cabanka, kwalifikując się do wojewódzkiego etapu Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. W II semestrze bieżącego roku szkolnego odbyły się badania wyników nauczania z geografii w klasie VI (naucz. Zofia Wójcik) i z fizyki w klasie VII (naucz. Hanna Czuba). Wyniki, jakie uzyskali nasi uczniowie z obu przedmiotów postawiły naszą szkołę na II miejscu w województwie. Z końcem roku szkolnego odbyła się wycieczka do Zakopanego.
W bieżącym roku szkolnym działający dotychczas w szkołach "Komitet Rodzicielski" został przemianowany na "Radę Rodziców".Rok szkolny 1993/1994 był organizacyjnie uciążliwy dla całej społeczności szkolnej, ze względu na nasilające się prace przy rozbudowie szkoły. Na rok 1993 Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły zadeklarował wykonanie prac czynowych przy rozbudowie na kwotę 300 mln zł (obecnie ok. 92 454 zł), a zadeklarowane prace to: wykonywanie wykopów pod przyłącza wodociągowe i gazowe oraz inne niezbędne roboty, uprzątanie pomieszczeń szkolnych, wraz z przygotowywaniem sal lekcyjnych do rozpoczęcia nauki, prace związane z uprzątaniem placu budowy, niwelacja terenu budowy wraz z urządzeniem zieleni. W wyniku wniosku o dofinansowanie rozbudowy szkoły, złożonego w roku ubiegłym przez dyrektora i S.K.R.S., oraz uzyskaniu jego akceptacji, pozyskano sponsora w osobie Pana Artura Balazsa, reprezentującego Europejską Fundację Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie. Kwota dofinansowania, jaką otrzymała szkoła, w znaczącym stopniu przyczyniła się do szybkiego ukończenia prac nad rozbudową. W I semestrze bieżącego roku szkolnego wykonano instalację wodno-kanalizacyjną, oddano do użytku szambo o pojemności 200 m3, podłączono (doprowadzony do budynku w 1992 roku) gaz ziemny, oddano do użytku kotłownię z dwoma kotłami gazowymi centralnego ogrzewania typu „Jubam – Gaz E”.
Rodzice czynnie uczestniczyli w pracach czynowych na rzecz szkoły. Pomagali przy rozładowywaniu mebli, myciu okien, parapetów i schodów. Zakupili firanki, zasłony oraz karnisze, które jednocześnie zainstalowali. W czynie społecznym zreperowano sanki oraz wykonano i zainstalowano bramki na boisku szkolnym. Rodzice wykonali również takie prace jak: rozbiórka podłóg, pieców kaflowych, dachu, komórek drewnianych, niwelacja terenu czy demontaż klatki schodowej. Koszt mebli zakupionych do nowej części szkoły wyniósł 60 mln zł (obecnie ok. 18 500 zł), natomiast pomocy dydaktycznych 20 mln zł (obecnie ok. 6 200 zł).
W II semestrze uczniowie klas: 0, I, II, III, VI i VIII rozpoczęli naukę w nowej części szkoły. Przeprowadzono też renowację pomieszczeń klas IV, V i VII oraz skrzydła szkoły, które dotychczas było użytkowane. Wzorem lat ubiegłych, uczniowie naszej szkoły licznie brali udział w konkursach przedmiotowych. Jedenastu z nich zakwalifikowało się do etapu rejonowego, w tym pięciu uczniów z konkursu polonistycznego, czterech z konkursu biologicznego i po jednym uczniu z konkursu historycznego i geograficznego. Cztery uczennice, przygotowane przez Panią Teresę Berbeć, za udział w wojewódzkim etapie konkursu polonistycznego zostały zwolnione z egzaminu wstępnego do szkoły średniej z języka polskiego. Sukces osiągnęli również uczniowie, przygotowani przez Pana Andrzeja Cabanka, którzy zajęli II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. Badanie wyników przeprowadzone przez Kuratorium Oświaty w Chełmie z fizyki w klasie VIII i geografii w klasie VII za I semestr bieżącego roku szkolnego, potwierdziły bardzo dobry poziom wiedzy uczniów, którzy badani byli również w roku ubiegłym. Wynik z fizyki był najwyższy w województwie chełmskim (fot poniżej). W szkole w dalszym ciągu działały organizacje, tj.: Samorząd Uczniowski - opiekun Pani Teresa Berbeć, SKO - opiekun Pani Czesława Sobczak, Sklepik szkolny - opiekun Pani Hanna Czuba, LOP - opiekun Pani Renata Wiśniewska, PCK - opiekun Pani Henryka Laskowska oraz Biblioteka szkolna - opiekun Pani Hanna Berbeć. Bardzo prężnie w dalszym ciągu działała Spółdzielnia Uczniowska, której zysk ze sprzedaży w bieżącym roku szkolnym wyniósł 7 mln 863 tys. zł (obecnie ok. 2 423 zł). Z powodu remontu oraz braku odpowiedniej bazy w bieżącym roku zawieszono akcję "Szklanka mleka", która była dotychczas realizowana w naszej szkole. W trakcie roku szkolnego odbyły się 1-dniowe wycieczki do Sandomierza, Baranowa Sandomierskiego, Zamościa, 2-dniowy rajd po Roztoczu i 4-dniowa wycieczka do Zakopanego, Krakowa i Wieliczki, w której uczestniczyli uczniowie klas starszych. Podczas corocznej akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrano kwotę 1 mln 130 tys. zł (obecnie ok. 350 zł) oraz dwa srebrne pierścionki i kolczyki.
W bieżącym roku szkolnym Kuratorium Oświaty i Wychowania zrezygnowało z obowiązku przedkładania przez uczniów zaświadczenia lekarskiego, jako dokumentu usprawiedliwiającego jego nieobecność na zajęciach szkolnych. W ostatnich dniach roku szkolnego odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego, w wyniku których jego przewodniczącą na rok 1994/1995 została Agnieszka Lipińska.9 października 1994 roku na trwale zapisał się na kartach historii naszej szkoły. W tym dniu uroczyście otwarto i oddano do użytku nowy budynek szkoły, co zakończyło pracę przy rozpoczętej w 1991 roku dobudowie nowego skrzydła. Dzięki niej szkoła wzbogaciła się o 4 nowe klasy lekcyjne, pomieszczenia dla administracji szkoły, pomieszczenia gospodarcze oraz sanitariaty. Wśród zaproszonych gości był Pan Janusz Korczyński - Wójt Gminy Krasnystaw, Kurator Oświaty w Chełmie - Pan Janusz Skibiński oraz jeden ze sponsorów - Pan Artur Balasz z Fundacji Rozwoju Wsi Polskiej. Licznie przybyli również przedstawiciele władz terenowych i oświatowych oraz mieszkańcy wsi. W uroczystości uczestniczył również Proboszcz Parafii św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie - Piotr Kimak, który odprawił mszę dziękczynną, a następnie poświęcił wszystkie pomieszczenia w nowej części szkoły. Honory gospodarza pełnił dyrektor Pan Wiesław Bojarczuk, który przedstawił historię budowy szkoły oraz podziękował za pomoc wszystkim sponsorom.
Przed budynkiem szkoły powstało nowe, asfaltowe boisko do piłki siatkowej, które cieszyło się dużym zainteresowaniem uczniów i w znacznym stopniu uatrakcyjniło zajęcia wychowania fizycznego.
W bieżącym roku mieliśmy laureata wojewódzkiego etapu konkursu geograficznego. Był nim uczeń klasy VIII Piotr Nowicki, przygotowany przez Panią Renatę Wiśniewską. W konkursie Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego uczniowie przygotowani przez Panią Elżbietę Marczewską zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego. W dalszym ciągu prowadzone były odpłatne lekcje języka angielskiego dla chętnych uczniów klas VI-VIII, które prowadził student III roku Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Puławach Pan Piotr Piasecki. Tradycyjnie, jak co roku, włączono się do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zbierając kwotę 1 mln 102 tys. zł (obecnie ok. 340 zł). Opiekunem sklepiku szkolnego w bieżącym roku była Pani Helena Berbeć, a prowadziły go uczennice klasy VI Małgorzata Berbeć i Joanna Nowicka. Sklepik osiągnął zysk w kwocie 713,80 zł, którego część przeznaczono na zakup aparatu fotograficznego, zegara i czasopism pedagogicznych. W tym roku szkolnym zawieszono działalność dwóch organizacji: od 1 września - Ligi Ochrony Przyrody (LOP) i od 30 września - Szkolnej Kasy Oszczędności (SKO). Uczniowie brali udział w kilku wycieczkach, tj.: 1-dniowej wycieczce do Łańcuta (klasy IV-VII), wycieczce do Kazimierza Dolnego i Nałęczowa, 2-dniowej wycieczce w Góry Świętokrzyskie dniach 18-19 maja, 2-dniowym rajdzie po Roztoczu (VI 1995r.). W tym roku po raz pierwszy uczniowie wzięli w ogólnopolskiej akcji "Sprzątanie świata". Rodzice brali czynny udział w życiu szkoły, uczestnicząc przy budowie ogrodzenia terenu szkolnego. Stary budynek szkoły został przeznaczony do rozbiórki i wyceniony na kwotę 26 mln 500 tys. zł (obecnie ok. 8 200 zł).W trakcie roku szkolnego 1995/1996 zaszły istotne zmiany w organizacji szkół. Z dniem 1 stycznia 1996 r. wszystkie szkoły, z wyjątkiem artystycznych, przeszły do samorządów lokalnych. Organem prowadzącym naszą szkołę była od tej chwili Gmina Krasnystaw.
W bieżącym roku szkoła otrzymała kwotę 2 500 zł od anonimowego sponsora, z przeznaczeniem na cele związane z rozwojem kultury i oświaty w szkole. Środki te przeznaczono na zakup telewizora kolorowego "Thomson", magnetofonu "DECK", gitary akustycznej, mikrofonu ze stojakiem oraz wielu książek, lektur i wydawnictw encyklopedycznych. Od Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole otrzymano książki o wartości 400 zł.
W bieżącym roku największym sukcesem w konkursach przedmiotowych było zakwalifikowanie się uczennicy klasy III do etapu wojewódzkiego konkursu polonistycznego. Uczennica zaś klasy VII - Monika Marczewska, uzyskała tytuł "Mistrza Ortografii" na etapie wojewódzkim, a uczennica tej samej klasy - Barbara Sawczuk, uzyskała w tym konkursie tytuł laureata. W pierwszym półroczu uczniowie klas starszych uczestniczyli w 1-dniowej wycieczce do Krasiczyna i Przemyśla, natomiast pod koniec roku szkolnego wzięli udział w 4-dniowej wycieczce do Malborka i Trójmiasta, w trakcie której zwiedzili warownię krzyżacką, przebywali w Gdyni, Gdańsku, Sopocie, Westerplatte oraz bardzo chętnie spacerowali po sopockim molo (fot poniżej). Organizatorem obu wycieczek była Pani Teresa Berbeć. Uczniowie klas młodszych w bieżącym roku wyjeżdżali do Zamościa i Krasnobrodu. Z końcem roku szkolnego Wójt Gminy Krasnystaw zwrócił się do Rady Pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w sprawie przedłużenia funkcji dyrektora naszej szkoły Panu Wiesławowi Bojarczukowi. Wszyscy członkowie Rady opowiedzieli się za przedłużeniem tej funkcji na kolejne pięć lat.
19 czerwca pożegnano uczniów klasy VIII, którzy tradycyjnie złożyli ślubowanie absolwentów. Na fotografiach poniższej galerii, prezentujących tę uroczystość, znajdują się odchodzący w tym roku uczniowie: Brzyszko Tomasz, Drozdalski Paweł, Kostecki Mariusz, Kulczyński Andrzej, Oleszczuk Michał, Piekaruś Mariusz, Sawa Tomasz, Sienkiewicz Grzegorz, Chwaszcz Aneta, Dobozi Aneta, Książek Katarzyna, Repeć Dorota, Szostak Katarzyna, Wiśniewska Agnieszka, Wożakowska Agnieszka, Żebrowska Ilona.
W tym roku poddano rozbiórce stary, drewniany budynek szkoły, który uznawany był za jedną z najstarszych szkół, jaka czynnie funkcjonowała do 1994 roku (fot poniżej). Patrząc na rozbiórkę szkoły, wielu osobom kręciła się w oku łza, ponieważ z budynkiem tym wiązało się wiele miłych wspomnień, szkoła ta również zjednoczyła wiele pokoleń mieszkańców Małochwieja Dużego i Małego. Za środki ze sprzedaży starej szkoły wykonano boisko do piłki siatkowej, bramę wjazdową, chodnik, zmodernizowano plac zabaw dla dzieci klas 0-III oraz ogrodzono szkołę. W ramach zadrzewiania terenu wokół szkoły, zasadzono 10 świerków i 10 jarzębin.W roku szkolnym 1996/1997 miało miejsce ważne wydarzenie w historii szkoły, jakim było otwarcie i oddanie do użytku gabinetu stomatologicznego. Na uroczystość, która odbyła się 12 lutego 1997 roku przybyło wielu zaproszonych gości. Część oficjalną poprzedziły występy uczniów z udziałem zespołu wokalnego. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał dyrektor Pan Wiesław Bojarczuk i stomatolog Pani Lidia Kyc. Na uroczystości obecni byli dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie Pan Andrzej Mróz oraz Pan Tadeusz Respond z Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krasnymstawie. Wśród szkół gminnych, był to pierwszy gabinet stomatologiczny, jaki został uruchomiony na potrzeby uczniów. Na gabinet zaadoptowano jedno z pomieszczeń w nowej części szkoły, oddanej do użytku wraz z całym budynkiem w roku 1994 (fot. poniżej). Uruchomienie gabinetu było możliwe dzięki pozyskaniu sponsorów przez dyrektora szkoły. I tak: dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie przekazał nieodpłatnie sprzęt stomatologiczny o wartości ok. 7 400 zł, prywatny gabinet stomatologiczny Pani Marty Wydry przekazał sprzęt o wartości ok. 2 200 zł, Mieszkańcy Małochwieja Małego i Dużego zebrali na rzecz gabinetu kwotę ok. 835 zł, Zarząd Kółka Rolniczego przekazał kwotę 1 500 zł. Nie są to jedyne darowizny przekazane naszej szkole w bieżącym roku. Dyrektor Banku Spółdzielczego przekazał nam komputer IBM 386 o wartości ok. 1 600 zł, a firma "Mikroserwis" program komputerowy o wartości ok. 100 zł. Sklepik szkolny w ramach współpracy otrzymał z hurtowni od Pana Giżaka zamrażarkę, co pozwoliło na sprzedaż lodów i zwiększenie zysków, które wyniosły w bieżącym roku szkolnym 1 232 zł. Jednym z wydatków sklepiku było dofinansowanie zakupu kserokopiarki. Dużym usprawnieniem pracy szkoły stał się zakup "elektronicznej woźnej". W trakcie roku uczniowie uczestniczyli w kilku wycieczkach. Były to: 1-dniowe wycieczki do Czarnolasu, Lublina i Krasnobrodu oraz 4-dniowa wycieczka trasą Pieskowa Skała - Wieliczka - Kraków - Zakopane. Opiekunami uczniów były Panie Teresa Berbeć, Hanna Czuba, Henryka Laskowska oraz mama Michała Lewandowskiego - Pani Alicja.
Jak co roku, nasi uczniowie przystąpili do udziału w konkursach przedmiotowych. Laureatem etapu wojewódzkiego konkursu chemicznego została uczennica klasy VII Karolina Brzyszko, przygotowana przez Panią Hannę Czuba. Laureatami zaś wojewódzkiego etapu Konkursu Wiedzowego dla uczniów klas III, zostali Michał Kowalski i Łukasz Haratym.
W związku z likwidacją Szkoły Filialnej w Łanach, wszyscy uczniowie klas 0-VIII z Łan i Kolonii Zastawie od bieżącego roku realizowały obowiązek szkolny w naszej szkole. Szkołę po raz pierwszy zasilili też uczniowie klas IV-VII z Latyczowa. Nasza szkoła przejęła też sprzęt i pomoce dydaktyczne ze zlikwidowanej szkoły w Łanach.
W bieżącym roku szkolnym zajęcia wychowania fizycznego, które dotychczas odbywały się w jednej z sal budynku mleczarni (zaadaptowanej na salę gimnastyczną), zostały zawieszone. Lekcje wychowania fizycznego odbywały się teraz w sali gier i zabaw na poddaszu nowego budynku szkoły.
W czerwcu uczniowie klasy VII pożegnali swoich starszych kolegów. Złożyli im życzenia ofiarowując pamiątkowe maskotki, wspólnie z wychowawczynią Panią Henryką Laskowską przygotowali dedykację dla każdego ośmioklasisty. Dla Pani Henryki był to ostatni rok pracy w naszej szkole, ponieważ od września podjęła nową pracę w ośrodku w Tuligłowach. W wyniku wyborów do SU, które odbyły się 19 czerwca, nową przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została Ewelina Janowczyk.W roku szkolnym 1997/1998 pożegnaliśmy odchodzącą na emeryturę Panią Helenę Berbeć, która podczas swojej wieloletniej pracy w naszej szkole pełniła funkcję nauczyciela, Kierownika Punktu Filialnego i Dyrektora Szkoły Podstawowej. Pożegnanie Pani Heleny połączone było z akademią z okazji Święta Niepodległości. Kwiaty w podziękowaniu za trud włożony w nauczanie i wychowanie młodzieży, w imieniu całej społeczności szkolnej wręczyli uczniowie: Anna Wójcik i Damian Piłat. (fot poniżej)
W tym roku uczniowie brali udział w dwóch wycieczkach szkolnych. Jesienią na jednodniowej wycieczce uczniowie klas IV-VI zwiedzali Warszawę, natomiast w okresie wiosennym wzięli udział w 4-dniowej wycieczce zwiedzając najpiękniejsze miejsca Wielkopolski. Były to: Gniezno, Poznań, Rogalin, Kórnik i Biskupin (fot poniżej). W lutym uczniowie klas starszych obejrzeli przedstawienie "Wieczór Trzech Króli" w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie.
W trakcie bieżącego roku szkolnego odbył się szereg konkursów, tj.: "Wyrazy ważne, trudne i ciekawe", "Mity, baśnie i legendy", "Frazeologizmy i przysłowia", "Życie i twórczość Adama Mickiewicza", konkurs na najestetyczniejszy zeszyt z języka polskiego i zorganizowany po raz pierwszy, konkurs na "najlepszego skoczka", gdzie nagrodę (podczas zakończenia roku szkolnego) dostaje uczeń, który najbardziej poprawił swoją średnią ocen w stosunku do pierwszego semestru. Laureatką etapu wojewódzkiego konkursu chemicznego, podobnie jak w roku poprzednim, została uczennica klasy VIII Karolina Brzyszko, którą do konkursu przygotowała Pani Hanna Czuba. Uczennica klasy VII Agnieszka Berbeć, przygotowana przez Panią Renatę Wiśniewską, została laureatką wojewódzkiego konkursu geograficznego. Agnieszka wraz z Przemysławem Berbeciem została również laureatem konkursu "Związki frazeologiczne i przysłowia". W bieżącym roku sklepik szkolny, który funkcjonował na parterze, został przeniesiony do pomieszczenia na poddaszu - dotychczasowego lokum biblioteki szkolnej. Tegoroczny zysk sklepiku wyniósł 2 474 zł, którego część przeznaczono na bieżące potrzeby szkoły, tj.: pomoce dydaktyczne, materiały eksploatacyjne do kserokopiarki, gry planszowe na zajęcia świetlicowe itp. Ze środków Rady Rodziców zakupiono regał do biblioteki oraz kosiarkę spalinową. W I półroczu zakupiono również kolejny komputer (IBM Pentium) oraz dwa radiomagnetofony "Philips" i "Panasonic". W czerwcu uroczyście pożegnano klasę VIII, której wychowawczynią była Pani Teresa Berbeć. Podczas uroczystości nastąpiło przekazanie funkcji przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego Agnieszce Berbeć przez odchodzącą ze szkoły Ewelinę Janowczyk. Wyróżnienia i nagrody książkowe otrzymały: Ewelina Janowczyk, Anna Wójcik, Anna Berbeć, Karolina Brzyszko i Ewelina Lis (fot poniżej).W trakcie roku szkolnego 1998/1999 (8 styczeń 1999 r.) Sejm przyjął nowelizację ustawy o systemie oświaty, która m.in. wprowadziła od 1 września 1999 roku, obowiązek szkolny od 7 do 18 roku życia, nadając status instytucji obowiązkowych tylko nowej 6-letniej szkole podstawowej i 3-letniemu gimnazjum. W bieżącym roku po raz pierwszy, klasa VIII zamiast egzaminu wstępnego do szkół średnich, miała badanie kompetencji uczniowskich z języka polskiego i matematyki. Wynik, jaki osiągnęła ta klasa uplasował szkołę na III miejscu w gminie, a łączny wynik punktowy z obu przedmiotów uzyskany przez Agnieszkę Berbeć był w naszej gminie najwyższy. Uczniowie brali udział w tym roku w kilku wycieczkach. W październiku odbyła się jednodniowa wycieczka do Łańcuta dla uczniów klas IV-VI, dziewięciu uczniów wraz z opiekunem Panią Teresą Berbeć uczestniczyło w kilkudniowej wycieczce do Bratysławy i Wiednia. W maju odbyła się 2-dniowa wycieczka, podczas której uczniowie zwiedzili: Nieborów, Arkadię, Żelazową Wolę i Warszawę. Opiekunami na wycieczce były Panie: Teresa Berbeć (organizator wycieczki), Hanna Berbeć i Hanna Czuba. Uczniowie klas I-III uczestniczyli w wycieczce do Kazimierza, Nałęczowa i Puław. Uczniowie klasy II uczestniczyli w wycieczce do Krasnobrodu zorganizowanej przez nauczycielkę religii Panią Ewę Kowalik.
Dwie uczennice klasy IV Anna Bednarczyk i Ewelina Lewandowska uzyskały tytuł laureata w konkursie ortograficznym zorganizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Chełmie. W tym roku grono pedagogiczne naszej szkoły opuściły Panie Czesława Sobczak i Zofia Mazurek, które odeszły na emeryturę. Pani Czesława była wychowawczynią klas początkowych, natomiast Pani Zofia opiekowała się dziećmi z oddziału przedszkolnego. Obie Panie wprowadzały dzieci w świat nauki, uczyły czytać, pisać, liczyć oraz kształtowały właściwe postawy. Podczas pożegnania klasy VIII, której wychowawczynią była Pani Hanna Czuba, nastąpiło przekazanie funkcji przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego. Nową przewodniczącą została uczennica klasy VII Agnieszka Bednarz.Rok szkolny 1999/2000 był pierwszym rokiem, kiedy rozpoczęto wdrażanie zreformowanej szkoły obowiązkowej, w której skład weszły: 6-letnia szkoła podstawowa i 3-letnie gimnazjum. Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z 8 stycznia 1999 roku, nauka stała się obowiązkową do ukończenia 18 roku życia. Obowiązek szkolny to początek roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, koniec zaś tego obowiązku to ukończenie gimnazjum (nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia). Uczniowie, którzy w poprzednim roku szkolnym ukończyli klasę VI, w bieżącym roku po raz pierwszy rozpoczęli naukę w klasie I gimnazjum. Byli oni uczniami Gimnazjum nr 2 w Zakręciu, ponieważ było to wówczas nasze gimnazjum zamiejscowe, któremu podlegaliśmy, a jego dyrektorem był Pan Kazimierz Trzebiński (obecny nauczyciel języka angielskiego w naszej szkole). Reforma oświaty wprowadziła również obowiązkowe sprawdziany umiejętności uczniów kończących szkołę podstawową (sprawdzian szóstoklasisty), oraz uczniów kończących gimnazjum (egzamin gimnazjalny). Jedną z kolejnych zmian, jaką wprowadziła reforma oświaty, było przemianowanie oceny "miernej" na "dopuszczającą".
W lipcu 1999 roku powstała Delegatura Kuratorium Oświaty w Chełmie, która sprawowała nadzór nad szkołami powiatów Chełm, Krasnystaw i Włodawa. 1 września 1999 roku likwidacji uległ Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół (GZEAS), w związku z czym szkoły stały się placówkami samodzielnymi. W związku z tym, w naszej szkole na stanowisku głównego księgowego od 1 września 1999 roku zatrudniony został Pan Krzysztof Marucha. Dosyć ważną była też Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r., której najistotniejszą zmianą było wprowadzenie stopni awansu zawodowego nauczycieli.
Wprowadzanie reformy w bieżącym roku szkolnym nie zakłóciło w żadnym stopniu zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły. Jak co roku organizowane były imprezy i uroczystości szkolne. W tradycyjnie organizowanych w naszej szkole Jasełkach, które zostały przygotowane przez Panią Ewę Kowalik, wystąpili uczniowie z klas IV-V. Główne role zagrali Monika Kura jako Św. Maria i Łukasz Jagniontkowski jako Św. Józef. Zabawny przebieg miał dzień 1 kwietnia w naszej szkole, kiedy to obchodzono Prima Aprilis. Uczniowie przebierali się na różne, wyszukane sposoby, co spotykało się z gromkim śmiechem wśród społeczności uczniowskiej (fot poniżej). Z okazji Dnia Matki, obok budynku szkoły odbyła się plenerowa uroczystość, podczas której były tańce, wiersze i piosenki. Mamy otrzymały kwiaty i życzenia, a następnie zostały zaproszone na ciasto i kawę. (fot poniżej)
Wiosną uczniowie klasy I gimnazjum spędzili 5 dni w Zwierzyńcu w ramach "Zielonej Szkoły". Pobyt ten był możliwy dzięki dofinansowaniu projektu autorstwa Pani Teresy Berbeć, przez Fundację im. Stefana Batorego. W czerwcu odbyło się pożegnanie uczniów klasy VIII, których można by uznać za podwójnych absolwentów. Po pierwsze kończyli naukę w naszej szkole, a po drugie kończyli pewien etap systemu oświaty w naszym kraju, ponieważ od przyszłego roku szkolnego klasy ósme zniknęły już ze szkół. W poniższej galerii znajdują się dwa pamiątkowe a zarazem historyczne zdjęcia klasy VIII, której wychowawczynią była Pani Renata Wiśniewska.
Wstecz   |   Dalej 

Małochwiej Duży 2013
© Wszelkie prawa zastrzeżone | Autor: Andrzej Jasionowski
Strona należy do domeny malochwiej.pl